KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Güneş Bilgisayar olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md.10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK Madde 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi, bu verilerin korunması için tüm teknik ve idari güvenlik tedbirlerini aldığımızı bilmenizi isteriz.
Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında önem taşıyan bilgileri sizlerle paylaşarak bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusu Sıfatı

Güneş Bilgisayar olarak, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve KVKK ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun şekilde, üçüncü kişilere aktaracağımızı bildiririz.

​​Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Vermiş olduğumuz hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz işe alım ve insan kaynakları süreçlerimizde, iş ilişkilerimize ilişkin süreçlerde, teknik süreçlerde, üçüncü kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla, şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesinde işlenmekte, işlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Tarafımızdan Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, danışmanlık ve teknoloji hizmeti sunmamıza bağlı olarak, faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen farklı kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

*Güneş Bilgisayar sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler ve tarafımıza sizin ilettiğiniz tüm bilgi ve belgeler.

  • Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler; Güneş Bilgisayar’ın iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler;
    *Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler.
    Kişisel verileriniz, şirketimiz ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplana bilmektedir.
    Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Şirketimiz yukarıda sayılan işlenme amaçları kapsamında elde ettiği kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya uygulanmakta olan mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK md. 8 ve md. 9’da düzenlenen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak, faaliyet amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz KVKK md. 4/2’de öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK md. 8’da düzenlenen kurallar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11.Maddesinde Sayılı Hakları

Öncelikli olarak işlediğimiz ve/veya sakladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması Güneş Bilgisayar olarak yürütmekte olduğumuz ticari faaliyetin niteliği sebebiyle önemlidir. Buna bağlı olarak kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.
Kişisel verilerin sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u md. 28’de düzenlenen “İstisnalar” hükmünde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 çerçevesinde haklarınız aşağıdaki gibidir:

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6.KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması durumunda düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz hallerde, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8.Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
9.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda haklarınızı kullanırken taleplerinizi “yazılı” veya 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirlediği yöntemler ile Güneş Bilgisayar’a iletmeniz gerekmektedir.