Çerez Politikası

GÜNEŞ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI

GÜNEŞ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI (GUNES) https://www.gunesyilmaz.com URL bağlantısı ile erişim sağlanan internet sitesini işletmektedir. GUNES başka internet sitelerini de işletebilir. Dolayısıyla işbu Politika’da internet siteleri ifadesi kullanılmaktadır.

GUNES internet sitelerinin işletilmesi kapsamında ziyaretçilerden toplanabilecek herhangi bir verinin gizliliğinin korunmasına ve ancak kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında işlenmesine büyük önem göstermektedir. Konuyla ilgili uygulama ve açıklamalarımız işbu Politika’da belirtilen şekildedir.

 1. Toplanan Veriler

GUNES internet siteleri, internet tarayıcılarının ve sunucuların temin ettiği ve kişilerin kimliğini doğrudan belli etmeyen sunucu tipi, dil tercihi, gönderen site ve ziyaret tarih ve saati gibi verileri toplamaktadır. Bu bilgilerin toplanma nedeni ziyaretçilerin GUNES internet sitelerini ne şekilde kullandığını çözümlemek ve gerekli olması halinde konuyla ilgili önlemler almaktır. GUNES söz konusu verileri toplulaştırarak raporlayabilmektedir.

GUNES internet siteleri bazı durumlarda ziyaretçilerin kendi rızaları ve bizzat temin etmeleri aracılığıyla kişilerin kimliğini belli eden veriler toplayabilir. Bahse konu veriler e-posta dağıtım listelerine abone olunması, iletişim e-posta adreslerine e-posta gönderilmesi ve benzeri yöntemlerle toplanmakta olup özel nitelikli kişisel verileri kapsamamaktadır.

 1. Çerezler

Çerezler, internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarında veya ağ sunucularında depolanan ve ziyaretçinin internet tarayıcısı tarafından internet sitelerine ziyaretçinin her geri dönüşünde temin edilen küçük boyutlu veri kayıtlarıdır. GUNES internet siteleri kişisel verileri çerezler aracılığıyla toplamaktadır.

GUNES internet siteleri tarafından çerezler ziyaretçilerin çevrimiçi kullanımlarını takip etmek ve değerlendirmek, böylelikle internet sitelerinin işlevselliği ve performansını arttırmak, internet sitelerini iyileştirmek ve yeni özellikler sunmak, GUNES tarafından sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitelerinin ve kullanıcıların güvenliği temin etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Internet sitelerimizde kullanılan çerez türleri izleyen şekildedir.

Session cookies: Oturum çerezleridir, geçici çerezlerdendir, site ziyaretçileri tarayıcısını kapatıp sitemize tekrar geldiğinde silinir, kalıcı değillerdir.

Ziyaretçiler internet tarayıcılarının ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirebilir. Ancak çerezlerin engellenmesi bazı durumlarda internet sitelerinin işlevselliğini azaltabilir. Başlıca internet tarayıcıları ve hizmetlerinin çerezlere ilişkin yardım sayfalarına izleyen bağlantılardan ulaşılması mümkündür.

 • Adobe Analytics
 • AOL
 • Google Adwords
 • Google Analytics
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • MozillaFirefox
 • Opera
 • Safari
 1. Toplanan Verilerin İşlenmesi

GUNES internet sitelerinin ziyaretçilerine ilişkin olarak toplanan veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’nci maddesine uygun olarak, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. GUNES internet siteleri aracılığıyla özel nitelikli kişisel veriler toplamadığından Kanun’un 6’ncı maddesi kapsamında bir işlem yapılmamaktadır.

GUNES internet sitelerinin ziyaretçilerine ilişkin olarak toplanan veriler, işlenme amaçları doğrultusunda GUNES Bilgisayar, Güneş Bilgisayar ve Tekonoloji Danışmanlığı müşterileri, tedarikçiler, bayiler ve kanunen yetkili kamu idare ve kurumları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde aktarılabilir.

Ziyaretçilerimiz kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesinde ve sair mevzuatta belirtilen haklara sahiptir. Bu çerçevede ziyaretçilerimizin izleyen hakları bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı GUNES’in info@gunesyilmaz.com e-posta adresine yönlendirebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

GUNES tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. Yayım ve Yürürlük

İşbu Politika GUNES internet sitelerinde yayımlanır.

İşbu Politika 1/8/2019 tarihi itibariyle yürürlüktedir. Politika’nın tümünün ya da belirli bir kısmının yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlükte tarihi de güncellenecektir.